Tempura and Katsu

w. Soup & Green Salad
Shrimp Tempura (w. Veggie) 15.00
Chicken Tempura (w. Veggie) 15.00
Vegetable Tempura 13.00
Chicken Katsu 14.00